Hướng Dẫn Và Tài Liệu Thi Chứng Chỉ Google Adwords

461
Chứng chỉ Adwords

(Kết Huỳnh) – Google đã cung cấp tài liệu và chương trình thi chứng chỉ Adwords hoàn toàn miễn phí bằng tiếng Việt để hỗ trợ các nhà quảng cáo, đại lý ở Việt Nam. Do việc dịch chưa sát nghĩa hoàn toàn nên các bạn chịu khó đọc kỹ bài thi nhé vì thời gian thi cũng khá là nhiều.

Tài Liệu Thi Chứng Chỉ AdWords :

Thời Gian Chứng Chỉ Có Hiệu Lực:

 • Kết quả bài kiểm tra Cơ bản có hiệu lực 24 tháng
 • Kết quả bài kiểm tra Tìm kiếm nâng cao có hiệu lực 12 tháng
 • Kết quả bài kiểm tra Hiển thị nâng cao có hiệu lực 12 tháng

Điều Kiện Để Hoàn Thành Chứng Chỉ AdWords:

 • Bài cơ bản: Thời gian 120 phút, 90 câu hỏi, 85% điểm thì qua
 • Bài tìm kiếm nâng cao: Thời gian 120 phút, 99 câu hỏi, 80% điểm thì qua
 • Bài hiển thị nâng cao: Thời gian 120 phút, 90 câu hỏi, 70% điểm thì qua

Các Mục Cần Biết Bao Gồm

 • Benefits of using Adwords – Lợi ích của sử dụng Adwords
 • Return on Investment (ROI) – Lợi tức đầu tư
 • Language and Location Targeting – Nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ
 • Adwords Account – Tài khoản Adwords
 • My Client Center – Trung tâm khách hàng
 • Ad groups – Nhóm quảng cáo
 • Key words – Từ khoá
 • Ads delivery – phân phối quảng cáo
 • Ads Policy & Best Practices – Chính sách quảng cáo
 • Ad extensions – Mở rộng quảng cáo
 • Adwords Tools and Reports – Công cụ báo cáo
 • The Google Auction & Bidding – Đấu giá
 • Quality Score & Click Through Rate – Điểm chất lượng và tỷ lệ nhấp
 • Display Campaigns – Chiến dịch hiển thị
 • Display Bidding Options – Lựa chọn phương thức đấu giá cho hiển thị

Chúc các bạn thi tốt và hoàn thành chứng chỉ Google AdWords